Tag Archives: เพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีแห่สลุงหลวง

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่ เมือง นครลำปาง จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นมนต์ เสน่ห์ของจังหวัดลำปางที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือ  “สลุง” เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะใส่น้ำ ซึ่ง …