ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 วัดโพธารามมหาวิหาร  วัดโพธารามมหาวิหาร  วัดโพธารามมหาวิหาร  วัดโพธารามมหาวิหาร  วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือ มีชื่อเดิมว่า วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ชาวบ้านยังคงนิยมเรียกว่าวัดเจ็ดยอด เพราะเรียกกันจนติดปากแล้ว
วัดเจ็ดยอดเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่
ความน่าสนใจของวัดเจ็ดยอดคือ เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่มีรูปทรงแปลกที่สุด
คือมียอดเจดีย์ถึงเจ็ดยอด ซึ่งปกติวัดทั่วไปจะมีเจดีย์ที่มียอดแหลมเพียงยอดเดียวเท่านั้น
ซึ่งลักษณะของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย

โดยปัจจุบันได้ถูกจัดให้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วัดเจดีย์เจ็ดยอด เป็นวันประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง
ดังนั้นในทุกปีช่วงปีใหม่ 
ผู้ที่เกิดปีมะเส็งจะเดินทางมากราบไหว้พระเจดีย์เจ็ดยอดเพื่อความเป็นสิริมงคล

ราวปี พ.ศ.1999 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ 11 ของอาณาจักรล้านนาไทย โปรดฯ ให้หมื่นด้ามพร้าคตเป็นนายช่างทำการก่อสร้างอารามขึ้น แล้วโปรดฯ ให้ปลูกต้นมหาโพธิ์ในบริเวณพระอารามแห่งนั้น เพราะเหตุที่มีต้นมหาโพธิ์อยู่ในวัด จึงปรากฏชื่อว่า “วัดโพธารามมหาวิหาร” เจ้าอาวาสองค์แรกคือ พระโพธิรังสีมหาเถระ ผู้ตนนาคัมภีร์จามเทวีวงศ์ 
เจดีย์เจ็ดยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของวัด เชื่อว่าถ่ายแบบมาจากมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 เมื่อ พ.ศ.2020 พระเจ้าติโลกราชโปรดฯ ให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาจักรล้านนา และทรงคัดเลือกได้พระธรรมทิณ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ผู้จัดเจนในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระองค์ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ วัดนี้ใช้เวลาปีหนึ่ง จึงสำเร็จ เป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ลำดับที่ 8 โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียและศรีลังการวมเจ็ดครั้ง และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ลายปูนปั้น บนผนังด้านนอกองค์เจดีย์เจ็ดยอดมีงานประติมากรรมปูนปั้น เป็นภาพเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชร ประนมหัตถ์อยู่กลางพระอุระ กับภาพเทพดาพนมมือยืน ทรงเครื่องภษาภรณ์ อันเป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณ สวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเทริด มีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ย สังเกตบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ เช่น ลายกระจับ ลายดอกบัว ลายหน้ากาล ลายดอกไม้ ฯลฯ เป็นที่น่าชมยิ่ง บนพื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงคล้ายลายถ้วยชามสมัย ราชวงศ์เหม็งของจีน นอกจากนี้ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา แม้พม่ายังรับเอาไปและเรียกกว่า “ลายเชียงใหม่”
ลายพระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดฯ ให้สร้างจิตกาธาน(เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระอัยกาธิราช แล้วโปรดฯ ให้สร้างพระสถูปใหญ่บรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัด
พระสถูปนี้ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มคูหาเป็นจัตุรมุข หลังคาทรงบัวกุล่ม ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังกลม ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออกฝังเข้าไปในตัวมณฑป ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นปางมารวิชัยหนึ่งองค์
ที่ตั้งและการเดินทาง ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง ถ้ามาจาก ถ.ห้วยแก้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้วิ่งตรงเข้าเมือง เมื่อถึงสี่แยกรินคำให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) โดยวิ่งบนทางคู่ขนานประมาณ 1 กม. วัดเจ็ดยอดจะอยู่ซ้ายมือ